Det åbne land

Det åbne land er betegnelsen for områder, der ikke har offentlig kloak. Ejendomme i det åbne land skal derfor have eget anlæg til håndtering af ejendommens spildevand.

Husspildevandet ledes gennem en bundfældningstank, hvor de store partikler sorteres fra og bundfælder. Den resterende del af spildevandet ledes via afløb til drænledning eller direkte til vandløb eller i åbne grøfter. Spildevandet nedsives, hvor jordbundsforholdene er egnede. Nogle ejendomme opsamler spildevandet i samletanke, som tømmes efter behov, og hvor spildevandet køres til rensningsanlæg.

Bundfældningstanken er kun en simpel renseløsning og spildevandet ledes direkte gennem tanken til afløbet. Er der ikke tilsluttet en renseløsning efter bundfældningstanken ender næringsstofferne fra det urensede spildevand i vandmiljøet som forurenes. En spildevandsløsning bestående af en bundfældningstank alene kan også medføre uhygiejniske forhold. En spildevandsløsning som kun omfatter en bundfældningstank opfylder ikke rensekravene i det åbne land.

I Syddjurs Kommune er der ca. 11.000 ejendomme i det åbne land, hvoraf ca. 750 ligger indenfor kravopland. Ejendomme i kravopland skal opfylde de fastsatte rensekrav for området.

Registreringen af de nuværende afløbsforhold er baseret på oplysninger fra registrering af afløbsforholdene på ejendommene samt fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

 

Der er forskellige rensekrav i det åbne land som afhænger af, hvor følsomt vandmiljøet er.  I Miljøstyrelsens vandområdeplaner er der udpeget områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning, såfremt en ejendom ikke opfylder rensekravet for oplandet.

 


I disse områder har ejendomme, som kun har en bundfældningstank og som udleder spildevand direkte til vandmiljøet, pligt til at etablere forbedrende renseløsninger. For at opnå den målsatte vandkvalitet er der fastlagt 4 renseklasser – afhængig af sårbarheden i det vandområde, der udledes til.

Tabel med renseklasser

Syddjurs Kommune har gennem de senere år meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til de fleste ejendomme, som ligger i kravopland og som ikke opfylder områdets rensekrav. Forbedret spildevandsrensning kan ske ved etablering af en ny godkendt renseløsning.

De spildevandsløsninger som ofte anvendes er: Nedsivning eller udledning via et sandfilteranlæg, minirenseanlæg eller beplantede filteranlæg. Få ejendomme anvender pileanlæg eller samletank. Endelig er det flere steder muligt, at tilslutte ejendommen til offentlig kloak, fordi det er blevet lettere og billigere, at føre spildevandsledningerne over større afstande.

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning er det op til grundejeren at bestemme valg af teknisk løsning. Der skal dog stadig søges om tilladelse til det ønskede anlæg og kommunen skal meddele tilladelse inden anlægget etableres.

Det er muligt at få en forhåndsvurdering af placering af nedsivningsanlæg ved at kontakte afdelingen for Miljø & Klima.

Oversigt over anlægstyper og renseklasse

Hvis du ombygger dit hus om eller ændrer boligarealet udenfor husets sokkel skal husets eksisterende spildevandsforhold vurderes af afdeling for Miljø & Klima. Hvis det eksisterende anlæg er et gammelt anlæg som ikke har tilstrækkelig kapacitet eller renseforanstaltning, så skal der etableres et nyt og tidssvarende spildevandssystem.

Inden etablering af et nyt spildevandssystem er det vigtigt, at der bliver ansøgt om tilladelse hos Syddjurs Kommune. Der må kun udledes husspildevand til anlæggene. Tag- og overfladevand skal håndteres på anden vis i f.eks. faskine. Det er muligt for ejendomme som ligger tæt på hinanden at etablere fælles spildevandsanlæg. Et fællesanlæg kan etableres som en fuldstændig fællesløsning med fælles bundfældningstank og renseløsning eller en løsning, hvor ejendommene etableres med hvert sin bundfældningstank, hvorefter spildevandet ledes til en fælles renseløsning.

På skemaet nedenunder er der nævnt forskellige renseløsninger, hvilke renseklasser der opfyldes og retningslinjer og krav som anlæggene skal opfylde for, at der kan meddeles tilladelse til anlægstypen.

Der søges om tilladelse til nyt spildevandsystem i Byg og Miljø via kommunens hjemmeside.

Til alle ansøgninger skal der medsendes en situationsplan, som nøjagtigt illustrerer, hvor på grunden anlægget skal placeres. Afstand til skel, hus, boring, vandløb, sø og dræn skal oplyses i alle ansøgninger.

Ved ansøgning om tilladelse til nedsivning af spildevand skal der udtages en jordprøve på den ønskede placering. Der skal foretages en sigteanalyse af jordprøven og en sigtekurve medsendes ansøgning.

På nedenstående kort kan du se, hvor det umiddelbart skønnes muligt at nedsive spildevandet. Det skal bemærkes at kortet er vejledende og ikke erstatter kravet om jordprøver.


Ved lerjord er det unødvendigt med en sigteanalyse af jorden. Lerjord medfører at anlægget skal etableres som et hævet leranlæg, som etableres ovenpå jordoverfladen. Anlægget anlægges med 45 meter sivestrenge til et 5 PE (personers) anlæg. Det anbefales, at der foretages nedsivningstest af jorden inden etablering af nedsivningsanlæg.

Det er vigtigt, uanset hvilket nedsivningsanlæg der er tale om, at der oplyses om afstanden fra terræn til højeste grundvandsstand. Afstanden fra bunden af nedsivningsanlægget til højeste grundvandsstand bør være minimum 2 meter og mindst 1 meter.

Afstanden fra nedsivning til drikkevandsboring skal være 300 meter og til markboring skal afstanden være 150 meter. Afstanden kan nedsættes til 75 meter, hvis grundvandsforholdene er til det, men kun til anlæg som forsyner mindre end 10 ejendomme. Kommunen vurderer, om det er muligt i hvert enkelt sag, når der søges om tilladelse.

I områder, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsrensning, skal ejendommens afløbsforhold, i forbindelse med ombygninger, tilbygninger eller afløbstekniske ændringer, vurderes af Syddjurs Kommune. Ejendommens spildevandssystem skal have en tidssvarende og godkendt renseløsning, som minimum renser svarende til renseklasse O. Med en tidssvarende rensning menes rensemetoder, der er mere effektive end mekaniske anlæg kun bestående af en bundfældningstank. Anlæg som kan anvendes er nedsivning, pileanlæg, sandfilteranlæg, beplantet filteranlæg, rodzoneanlæg eller minirenseanlæg etc. Ved etablering af nedsivningsanlæg anbefales det, at etablere en spulebrønd i forbindelse med nedsivningsdelen, for at sikre driften af anlægget.

For alle ejendomme vil der blive stillet krav om, at bundfældningstanken overholder funktionskravet i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser. Bundfældningstanken skal indrettes med 2 eller flere kamre. Bundfældningstanken skal kunne tilbageholde minimum den mængde slam som produceres på 1 år, hvilket svare til minimum 2 m3 for 5 personer og 4 m3 for 6 – 10 personer.

Driften af bundfældningstanken skal ske efter de til enhver tid gældende normer og retningslinjer herom.

Fungerer et spildevandsanlæg ikke miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Udledning til søer skal undgås og kan ikke tillades til § 3 søer. Ved udledning fra et spildevandsanlæg til et vandløb, som leder spildevandet til en sø skal anlægget rense for fosfor og opfylde rensekravet for fosfor.

Nogle ejendomme i det åbne land leder spildevand fra bundfældningstanken direkte ud på jordoverfladen eller overfladenært i nærheden af et vandløb eller vådområde. Dette medfører et uhygiejnisk forhold, idet mennesker og dyr kan komme i direkte forbindelse med spildevandet.

Uanset anlæggets beliggenhed og udførelse kan der meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, hvis der er tale om et uhygiejnisk forhold. Hvis der er tale om alvorlig sundhedsrisiko eller miljøbelastning, kan der nedlægges forbud mod benyttelse af anlægget, og kan forureningen ikke umiddelbart afhjælpes, kan der nedlægges forbud imod fortsat drift af anlægget.

Syddjurs Kommune vil i de kommende år arbejde på, at samtlige ejendomme får en hygiejnisk spildevandsløsning. Det kommer til at ske ved at der bliver meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning på de ejendomme, som har uhygiejniske forhold.

Mange af kommunens sommerhusområder ligger kystnært og lavtliggende. De lavliggende sommerhusområder med høj grundvandsstand er udfordret på en effektiv og hygiejnisk rensning af spildevandet. Udfordringerne forventes at stige i de kommende år som følge af klimaændringerne.

I de områder som ikke er kloakerede håndteres spildevandet ofte ved lokal nedsivning eller opsamling i samletanke. Nedsivning af spildevand er problematisk i områder med høj grundvandsstand. Driften af nedsivningsanlæg under disse forhold kan medføre oversvømmelse af anlæg med forurening af dræn, vandløb og havet til følge. Undersøgelser af flere vandløb i sommerhusområderne med udløb til kystområdet afslører, at vandløbet tilledes urenset spildevand, som medfører forurening af badevandet. Som udgangspunkt giver Syddjurs Kommune ikke tilladelse til etablering af minirenseanlæg i sommerhusområder.

Etablering af nedsivning i områder med høj grundvandsstand kan ske i forhøjet mile, som etableres over jorden, minimum 1 meter over højeste grundvandsstand.

Befolkningens sundhed er vigtig og driften af spildevandsanlæg skal ske uden risiko for forurening af grundvand og hav. Kommunen prioriterer rent badevand højt og flere steder i kommunen er der blå flag strande. Målet er at bevare de eksisterende blå flag strande og udvide med flere lokaliteter. Der arbejdes også på at få rent badevand i resten af kommunen, hvor badevandskvaliteten skal være af god kvalitet uden fæcal forurening fra urenset spildevand.

Fremadrettet arbejder kommunen hen imod, at kloakere de lavtliggende sommerhusområder. I badeområder og i vandområder, hvor der foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing, roning, dykning m.v., skal vandkvaliteten også kunne leve op til badevandsdirektivets kvalitetskrav. Langs kysten i øvrigt skal der ligeledes være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb mv.

Konstateres det, at der er miljømæssige eller sundhedsmæssige problemer, påbydes grundejerne at sikre en forbedret rensning.

Klorholdigt spildevand nedsives i separat nedsivningsanlæg. Det skal udformes med sivedræn som et normalt nedsivningsanlæg. Der skal benyttes mindst 10 meter sivedræn, og afstanden til nedsivningsanlæg for husspildevand skal være mindst 10 meter.

Bundfældningstanken udformes som en 1-kammertank. Størrelsen afpasses efter den tilførte mængde. Tanken skal dog mindst være 1 kubikmeter.

Krav til afstande til vandindvindinger, vandløb, søer og havet samt afstandskrav på mindst 1 meter til højeste grundvandsspejl skal være overholdt.

Udledning af klorholdigt vand skal betjenes manuelt (det vil sige, at vandet selv skal løbe ud af spabadet, det må ikke pumpes ud). Tømning må ikke foregå automatisk for eksempel via et overløb eller lignende.

I kloakeret opland hvor spildevandet fra swimmingpool skal afledes til kloakken, skal der laves aftale med Syddjurs Spildevand A/S inden tilledning til den offentlige kloak. Afledning af spildevand fra swimmingpool i det åbne land kan ske ved, at vandet pumpes ud på ejendommens græsarealer, når klorforbindelserne er fordampet i en periode på ca. 14 dage, eller til vandet ikke lugter af klor mere.

Der skal søges tilladelse til den ønskede løsning inden etablering af anlæg til klorholdigt spildevand.

Udendørs vildmarksbade kan aflede vandet til ejendommens græsareal, når klorforbindelserne er fordampet i løbet af et par dage.

 

For at reducere forurening fra ejendomme i det åbne land er der vedtaget en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Tømningsordningen sikrer en regelmæssig tømning og en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af slammet. Samtidig med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler, så de kan blive udbedret. Det giver sikkerhed for at bundfældningstanken fungerer som den skal. Det er vigtigt, at adgangsvejen til bundfældningstanken er farbar, og at adgangen til selve tanken giver mulighed for, at tanken kan tømmes helt og der kan udføres kontrol på tanken.

Alle bundfældningstanke i det åbne land tømmes minimum 1 gang årligt for helårsbeboelse og sommerhuse får tømt hvert 2 år. RenoDjurs I/S administrerer tømningsordningen for Syddjurs Kommune.

Efter hver tømning får grundejeren en tømningsrapport, hvor en eventuel fejl er anført. Det er grundejerens ansvar at få udbedret en evt. fejl hurtigst muligt.

Ved særlige forhold kan tømningsfrekvensen ændres eller der kan søges om fritagelse for tømningsordningen. Ansøgning om fritagelse eller ændring af tømningsfrekvensen sendes til RenoDjurs eller til Syddjurs Kommune. Der gives kun fritagelse, såfremt der er et vandforbrug på under 10 m3 i perioden mellem hver tømning, Der gives kun fritagelse for en tømningsperiode af gangen. Tanke som er vanskelige, at tømme med eksempelvis integreret pumpe kan kræve en speciel tømning, som kan medføre en øget takst for tømningen.

For oplysninger om tømningsordning henvises til "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Syddjurs Kommune” som kan ses på Reno Djurs' hjemmeside.

Oplysninger om den enkelte bundfældningstank kan findes på "min side" på Reno Djurs hjemmeside.

Her findes tømningsinformationer såsom tømningsrapport, tømningsfrekvens, tidspunkt for tømning, tanktype og om der er fejl på tanken.

Der er vedtaget en obligatorisk tømningsordning for samletanke for at sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af spildevandet. Alle ejendomme med en samletank til opsamling af spildevand skal være med i ordningen. Reno Djurs administrerer tømningsordningen. Tømning skal kunne forgå uhindret og skal ske efter behov ved bestilling. Tanke som etableres på offentlige steder og ikke er under opsyn af fast personale, monteres med overløbsalarm.

Yderligere informationer om tømningsordningen for samletanke findes i "Regulativ for tømning for samletanke" på Reno Djurs hjemmeside.

Tag- og overfladevand herunder drænvand må ikke ledes til bundfældningstanken eller til spildevandsanlægget.

Er vandet koblet til bundfældningstank eller spildevandsanlæg skal det adskilles fra spildevandssystemet og håndteres på anden vis. Tag- og overfladevandet kan ledes til faskine eller til eksisterende afledning f.eks. dræn eller vandløb.

Ved etablering af nye afledninger af tag- og overfladevand, er det ikke tilladt, at lede til vandløb eller dræn uden forudgående tilladelse fra kommunen.

Der skal søges om tilladelse hos kommunen til nedsivning af tag og overfladevand i faskine. Det er tilladt den enkelte grundejer selv at etablere faskiner, men skal vandet frakobles spildevandssystemet, så skal frakoblingen foretages af en autoriseret kloakmester. Frakoblingen skal dokumenteres ved at kloakmesteren indsender en færdigmelding til Syddjurs Kommune.

Nedsivning af regnvand fra befæstede arealer og parkeringsarealer kræver en tilladelse fra kommunen.

Kommunen har fastsat nogle overordnede retningslinjer for nedsivning af regnvand fra befæstede arealer og parkeringspladser.

Nedsivning kan ske via jordoverfladen i infiltrationsanlæg. Infiltrationsanlæg forståes som regnbede og nedsivning via græs- eller grusarealer eller via græsarmerede gennemtrængelige belægninger. Infiltrationsanlæg etableres med et filterlag som er sammensat af kalk muld og sand.

Når du bygger ny bolig er det vigtigt, at du søger om særskilt tilladelse til etablering af et spildevandssystem og håndtering af regnvand på ejendommen. At du har fået en byggetilladelse betyder ikke, at du har fået tilladelse til håndtering af spildevand/regnvand, heller ikke selvom det er beskrevet i byggetilladelsen.

Er du i tvivl om reglerne er det altid muligt ved kontakt til Miljø og Klima, at få råd og vejledning.

Hvis du vil vide mere om spildevand i det åbne land, skal du trykke her.

Hvis du vil vide mere om Reno Djurs, skal du trykke her.