Vandvision 2050

Spildevandsplanens strategiske grundlag fremgår af ”Vandvision 2050 – vi gør det sammen”, der blev udarbejdet i 2019 på baggrund af FN’s 17 verdensmål for større bæredygtighed.

 ”Vandvision 2050” beskriver det strategiske grundlag for udarbejdelse af denne og fremtidens spildevands­planer. Den rummer blandt andet en beskrivelse af de seks principper for en mere helhedsorienteret og bæredygtig tilgang til vandet:

De seks principper

Med ”Vandvision 2050 – vi gør det sammen” er der udstukket en ny politisk retning for Syddjurs Kommunes og Syddjurs Spildevand A/S’ håndtering af regnvand og spildevand. De fem centrale pejlemærker i Byrådets politiske vision er:

Renere vandløb, søer og kystvande

Centrale prioriteringer for at opnå målet om et renere vandmiljø er:

 • At nedbringe antallet og mængden af overløb med urenset spildevand til vores vandløb.
 • At renseanlæg, der udleder til følsomme vandområder, på sigt bliver nedlagt.
 • At der etableres robuste regnvandsløsninger med plads til fremtidens regn.
 • At indsatsen for at nedbringe mængden af uvedkommende vand i kloaker styrkes.
 • Smart kloakering af sommerhusområder, der i særlig grad forurener badevandet.
 • Fokus på at beskytte vandmiljøet mod miljøfremmede stoffer.

 

Vand med merværdi

Vandet skal håndteres, så det giver merværdi for kommunens borgere, turister og miljøet i form af multifunktionelle løsninger. Dette gøres ved:

 • At have øget fokus på at nye anlægsprojekter udarbejdes gennem et helhedsorienteret perspektiv, så klimatilpasning, biodiversitet og den rekreative værdi bliver en selvfølgelighed og en samfundsmæssig ressource.
 • At have øget fokus på tidlig dialog med interessenter for at sikre at vi ”kommer hele vejen rundt” om projektet.
 • At lave multifunktionelle løsninger, hvor vand inddrages som en ressource.
 • At kommunen sikrer plads til vandet i sin planlægning og er med til at understøtte projekter med merværdi, politisk og økonomisk.

 

Bedre ressourceudnyttelse

Vi skal have bedre udnyttelse af den ressource, som regnvandet og spildevandet også er. Dette gøres bedst ved at have få, men højteknologiske renseanlæg nær en robust recipient. For at nå denne målsætning skal vi:

 • Indgå partnerskaber med borgere, virksomheder og relevante spildevandsselskaber.
 • Reducere spildevandsbelastning af følsomme recipienter (Aarhus Bugt og Randers Fjord).
 • Optimering af rensningen på de største anlæg til BAT (bedst anvendte teknologi).
 • Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor vandbehandling.
 • Være risikovillige i forbindelse med implementering af nye teknologiske løsninger og samarbejdsformer.

 

Øgede investeringer og mest muligt miljø for pengene

De politiske visioner om en mere bæredygtig håndtering af regnvand og spildevand vil forudsætte en anderledes takstpolitik hos Syddjurs Spildevand A/S. Men vi skal også være villige til at udvikle og afprøve innovative løsninger, som på sigt kan effektivisere driften. Centrale prioriteringer for at nå denne målsætning er:

 • Medfinansiering af regnvandsløsninger/klimatilpasning.
 • At flytte vandet op på overfladen, så løsningerne er klimarobuste og multifunktionelle.
 • Brug af totaløkonomiske tilgange til at vurdere omkostninger og værdiskabelse i valg af løsninger.
 • Effektivisering i gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

 

Innovation og partnerskaber om vand

Vi skal styrke det lokale og regionale samarbejde på spildevandsområdet – og gerne gennem partnerskaber. Der skal afsættes ressourcer til at udvikle innovative løsninger til gavn for miljø og borgere.

 • Styrkelse af lokalt og regionalt samarbejde.
 • Øget fokus på inddragelse og samskabelse med borgere og virksomheder i kommunen.
 • Større grad af koordinering og samtænkning af indsatser mellem kommunen og forsyning.
 • Afsætte tid og penge til udviklingsprojekter, der involverer forskning og innovation på vandområdet.

Hvis du vil vide mere om "Vandvision 2050", skal du trykke her.