10.3 Byggeri og planlægning

Klimatilpasning ift. vand, hede, tørke og storm og forebyggelse ved at planlægge for fremtidens arealforbrug til byudvikling, fortætning af eksisterende by, samt mere klimavenligt byggeri og bæredygtig byudvikling. Klimatilpasning skal ikke ses som øgede omkostninger, men som investeringer der bidrager til merværdi for lokalsamfundet. Nærhed til vandet har en stor værdi for os i Syddjurs Kommune. Vi skal derfor balancere mellem at beskytte vores fysiske værdier og bevare de rekreative oplevelser.

Hvis vi sammentænker klimatilpasning med investering på andre områder som spildevand, infrastruktur og byfornyelse sammen med klimatilpasning, vil vi ofte kunne reducere de samlende omkostninger samtidig med, at vi udvikler de rekreative muligheder. Alle nye lokalplaner har en vandhåndteringsplan, som sikrer at der reserveres plads til vandet og derved sikres en mere klimavenlig byudvikling.

Målsætning

Senest i 2025
-Revidering af procedurer for lokalplanlægning, miljøscreening og byggesagsbehandling ift.: Bæredygtig/klimatiltag, herunder biodiversitet, klimaforebyggelse og klimatilpasning
-Klimaforebyggelse og klimatilpasning af alle lokalplaner og udviklingsprojekter
-Implementering af klimatiltag fra BR23 og Planloven i sagsbehandling og planlægning

Senest i 2030
-Fortsat implementering af klimatiltag fra Bygningsreglementet i sagsbehandling af byggesager.
-Fortætning i byerne

Senest i 2050
-Klimatilpassende byer

HANDLINGER
Dannelse af tværfaglige projektgrupper

MULIGHEDER/ BARRIERER
-Biodiversitet, sundhed og rekreation som gennemgående kvaliteter i byer og projekter
-Ekstra ressourcer til helhedsorienteret lokalplanlægning
-Manglende udviklingsplaner med overordnede retningslinjer for lokalplaner
-Gamle lokalplaner udløber ikke og bliver utidssvarende
-Udbredelse af kommuneplanens retningslinjer gælder for alle lokalplaner og byggesager

ØKONOMI
Interne ressourcer

ORGANISERING
Plan, Miljø og Klima, Byggeri og Landbrug samt Ejendomme (Syddjurs Kommune)

STATUS
Projektstart 2022

MERVÆRDI
Biodiversitet, byliv og bosætning, sundhed og trivsel, rekreation, vand- landmiljø, grøn innovation og erhvervsudvikling, CO2-reduktion

DER MÅLES PÅ
Antal lokalplaner med indhold af klima og bæredygtighed

FN´S VERDENSMÅL
Indsatsen bidrager til opfyldelse af Verdensmålene 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14 og 15