Grøn omstilling af varmeforbruget

Kollektive varmeløsninger
Varmeværkerne og kommunerne er i 2022 ved at undersøge muligheden for at etablere fjernvarme i flere landsbyer på Djursland. For at et nyt lokalt fjernvarmeprojekt skal blive virkeligt og have en god økonomi, skal det have tilslutningen/ interesse nok. Man kan se muligheder for tilslutning på hjemmesiden Fjernvarmedjursland.dk 

Nærvarmeværket.dk
Varmepumper kan fås på flere måder; Ved selvkøb, på abonnement fra forhandler eller som ”Nærvarme”, der er tilsvarende fjernvarme, men med varmepumpe.
I Syddjurs findes ud over private løsninger også Nærvarmeværket.dk der er et  a.m.b.a. andelsselskab.

Biomasse frem for fossile brændsel - Grøn omstilling af varmeforbruget
Biomasse til opvarmning er ikke 100 % CO2 neutral. Desuden kan produktionen skade den biologiske mang­foldighed. Forbrændingen frigiver CO2, der kunne bindes i fx byggematerialer i stedet, og udledningen indeholder skadelige partikler. Biomasse kan derfor ikke altid betegnes som bæredygtigt. 

Folketinget har besluttet, at biomasse til varme skal være så bæredygtig som muligt. Det er planen at lovgive om det, fordi den frivillige brancheaftale ikke har virket godt nok. De fleste af Syddjurs Kommunes varmeværker har da heller ikke fået certificeret deres brændsler gennem den frivillige brancheaftale.

Varmeværker, der fyrer med biomasse, har været et vigtigt redskab til at reducere CO2 udledningen i Syddjurs Kommune. De har erstattet de fossile brændsler som olie og kul i 1. generationsanlæggene. Læs mere om det i bilag 3.

Næste skridt er at overgå til en høj andel varme fra varmepumper eller sol­varme som primær energikilde. Varmebehovet kan dog ikke dækkes med vedvarende energi alene, når det er meget koldt. Derfor vil der fortsat skulle suppleres med bæredygtige biobrændsler.

På nuværende tidspunkt er biobrændsler et godt udgangspunkt for at udvikle en kobling mellem kollektiv varmeforsyning og vedvarende energikilder. Eventuelt suppleret med overskudsvarme fra industrien. Udviklingen er i gang flere steder i kommunen, hvor varmepumper er mere rentable end fjernvarme.

Yderligere konvertering til næste generation anlæg er afhængig af den statslige regulering. En anden barriere kan være, at de fleste fjernvarmeværker har relativt nye kedelanlæg, som først skal afskrives. Men ved at supplere med solvarme og akkumuleringstanke kan omstillingen gå hurtigere end planlagt.

Med klimaaftalen ændres regulerings- og støttegrundlaget for den kollektive varme­forsyning. Det vil gøre det økonomisk attraktivt for både samfundet og brugerne at konvertere fra biomassefyr til varmepumper.